Workshop 3

Ownership, Administration, Costs, Procedure

workshop štvrť

3. workshop

Vlastníctvo, správa, náklady, postup

workshop štvrť

The workshop participants were representatives of owners, representatives of the City of Trnava, architects and urbanists.

Workshopu sa zúčastnili zástupcovia vlastníkov, zástupcovia mesta Trnava aj architekti a urbanisti.

Discussion participants were addressed since they´ve been dealing with the topic of development of cities for a long time either from the position of architects-urbanists or as developers. They have brought expertise to the workshop referring to an issue of a design phasing, density of a build-up area and landscape regulation.

Účastníci diskusie boli oslovení, pretože sa dlhodobo venujú téme rozvoja miest, či už z pozície architektov-urbanistov alebo developerov. Do workshopu priniesli expertízu súvisiacu s problematikou etapizácie projektu, hustoty zástavby a regulácie územia.

Participants involved in a discussion were attempting to find answers to the following questions:

What´s your viewpoint on an ideal density type and what does capacity and urbanistic economy of landscape refer to?

Which is the way intensity of a build-up area should be regulated?

What aspects influence phasing? How would the participants recommend the design to be phased?

What should have an inhabitant of the QUARTER available in the phase 1? Where the zone should be started to be built from?

Aký je váš pohľad na ideálny typ hustoty, s čím súvisí kapacita a urbanistická ekonómia územia?

Akým spôsobom by sa mala regulovať intenzita zástavby územia?

Aké aspekty ovplyvňujú etapizáciu? Ako by účastníci odporúčali projekt etapizovať?

Čo má mať v prvej etape výstavby obyvateľ ŠTVRTe k dispozícií? Odkiaľ by sa mala začať zóna zastavovať?

Other workshops

WORSKSHOP ŠTVRŤ

Workshop 1

Overall Picture

workshop štvrť

Workshop 2

Public space, Landscape, Mobility

Workshop 4

Technical Infrastructure​