Workshop 2

Public space, Landscape, Mobility

workshop štvrť

2. workshop

Verejný priestor, krajina, mobilita​

workshop štvrť

Two workshop panels have brought views of experts for the given topics.

Dva panely workshopu priniesli pohľady odborníkov na dané témy.

A panel dedicated to mobility involved experts in the area if sustainable mobility. Together they were solving topics such as connection to the area of a new QUARTER off the city, working of public transport or automobile or cycling transport in the locality. They were dealing with logistic solution in that area, i.e. supplies, waste disposal, post delivery, etc.

Panelu venovaného mobilite sa zúčastnili odborníci na oblasť udržateľnej mobility. Spolu riešili témy, ako napojenie územia novej ŠTVRTe mimo mesta, fungovanie MHD či automobilovej a cyklo dopravy v lokalite. Venovali sa aj riešeniu logistiky na tomto území, a teda zásobovaniu, zvozu odpadu, doručovaniu pošty a podobne.

Experts in landscape architecture, environment and water management were discussing several topics. They were speaking about consequences of a climate crisis in the context of Trnava, considering a boundary between the city and a free landscape rethinking whether a new locality should have one sub-centre or there should be more.

Odborníci a odborníčky na krajinnú architektúru, životné prostredie a hospodárenie s vodou diskutovali o viacerých témach. Hovorili o dôsledkoch klimatickej zmeny v kontexte Trnavy, uvažovali o hranici medzi mestom a voľnou krajinou a zamýšľali sa aj nad tým, či by mala mať nová lokalita jedno subcentrum alebo by ich malo byť viac.

Discussion participants were trying to answer the following questions:

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

How should public transport be functioning in the QUARTER? How to connect the area to automobile, cycling and foot transport?

Ako by mala fungovať MHD v ŠTVRTi? Ako napojiť územie automobilovou, cyklistickou a pešou dopravou?

Do you view a proximity of a bypass as a barrier or as an opportunity?

Vidíte blízkosť obchvatu ako bariéru alebo príležitosť?

How to solve logistics in sustainable way within the area, i.e. supplies or waste disposal since in low-carbon districts isn´t recommended driving large cars in shared areas?

Ako udržateľne riešiť logistiku v území, teda zásobovanie či zvoz odpadu, keď v nízkouhlíkových štvrtiach sa neodporúča jazdenie veľkých áut po zdieľaných priestoroch?

What do you consider major problems with respect of climate change in the context of Trnava?

Čo považujete za zásadné problémy súvisiace s klimatickou zmenou v kontexte Trnavy?

How to think of a boundary between the city and the landscape? How to view a bypass being a boundary of an area, how to cross it transversely?

Ako uvažovať o hranici mesta a voľnej krajiny? Ako vnímať obchvat tvoriaci hranicu územia, ako ho priečne prekonávať?

What types of interventions should be used for landscape cultivation? What should be the tools?

Akým typom intervencií by sme mali krajinu kultivovať? Čo by mali byť nástroje?

Other workshops

WORSKSHOP ŠTVRŤ

Workshop 1

Overall Picture

workshop štvrť

Workshop 3

Ownership, Administration, Costs, Procedure

Workshop 4

Technical Infrastructure​