Workshop 1

Overall Picture

WORSKSHOP ŠTVRŤ

1. workshop

Celkový obraz

WORSKSHOP ŠTVRŤ

Three panels of an introductory workshop have brought the views of three different groups of experts.

Tri panely úvodného workshopu priniesli pohľady troch rôznych skupín odborníkov.

Having brought insights of people involved outside urbanistic and architectural expertise. The group consisted of political representatives of the City of Trnava, male and female deputies of non- governmental and non-profit organizations and of a cultural area.

Priniesol vhľady zainteresovaných aktérov mimo urbanisticko architektonickej expertízy. Skupinu tvorili trnavskí politickí reprezentanti, zastupiteľky a zastupitelia mimovládnych a neziskových organizácií a kultúrnej sféry.

The second panel involved discussion of participants with both urbanistic and architectural expertise with an emphasis put on those who as a part of their current, i.e., past involvement in public administration represented public interest and a professional view on development of the City of Trnava.

Druhý panel tvorila debata aktérov s architektonicko-urbanistickou expertízou, s dôrazom na tých, ktorí v rámci súčasného, resp. minulého pôsobenia vo verejnej správe zastupovali verejný záujem a odborný pohľad na rozvoj Trnavy.

Third panel has brought the discussion of experts on topics of a large scale from the fields of a human geography, sociology or a theory of architecture.

Tretí panel priniesol diskusiu odborníčok a odborníkov na témy veľkej mierky z oblastí humánnej geografie, sociológie či teórie architektúry.

The participants involved in a discussion were attempting to answer the following questions:

Diskutujúci sa snažili odpovedať na otázky:

Which qualities and deficiencies of contemporary Trnava do you view as the most significant ones?

Ktoré kvality a ktoré nedostatky súčasnej Trnavy vnímate ako tie najpodstatnejšie?

Why at present a significant number of Trnava inhabitants prefers living in a neighbouring rural area instead of staying in the city?

Prečo v súčasnosti nemalá časť obyvateľov Trnavy preferuje bývanie v okolitom vidieckom prostredí namiesto zotrvania v meste?

Which essential attributes and values should be applied in further development of the city? Which scale represents the city of Trnava nowadays?

Aké zásadné atribúty a hodnoty by mali byť uplatnené pri ďalšom rozvoji mesta?

Should Trnava grow? What are visible trends in the current development of Trnava?

Akú mierku predstavuje mesto Trnava v súčasnosti? Aká by mala byť jej ideálna mierka?

What´s the picture of an ideal city? What are the other attributes of a contemporary city which are essential?

Mala by sa Trnava rozrastať? Aké sú viditeľné trendy v aktuálnom rozvoji Trnavy?

Aký je obraz ideálneho mesta? Aké ďalšie atribúty súčasného mesta sú kľúčové?

Other workshops

workshop štvrť

Workshop 2

Public space, Landscape, Mobility

workshop štvrť

Workshop 3

Ownership, Administration, Costs, Procedure

Workshop 4

Technical Infrastructure​