ŠTVRŤŠTVRŤ urbanistická súťaž v Trnave

Trnava, krajské mesto s víziou a 62 000 obyvateľmi, spúšťa medzinárodnú urbanistickú súťaž bezprecedentného rozsahu v rámci Slovenska. Z pohľadu histórie rozvoja mesta ide o gamechanger, ktorý nastaví nový štandard prípravy územného plánu.
STVRT/QUARTER map

„Víťazný návrh medzinárodnej súťaže bude dopracovaný do urbanistickej štúdie a bude slúžiť ako vízia budúceho rozvoja územia.“

ING. ARCH. ONDREJ HORVÁTH
Vedúci Odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava

Termíny

Dvojkolová a anonymná súťaž bude vyhlásená v druhej polovici mája. Účastníci budú mať štyri mesiace na vypracovanie návrhov podľa voľnejšieho zadania. V polovici septembra vyberie medzinárodná odborná porota najlepšie návrhy a spripomienkuje ich. Na základe spätnej väzby a prehĺbeného zadania dodajú vybraní súťažiaci svoje finálne práce do februára 2024.

máj 2023

Vyhlásenie súťaže

február 2024

Vyhlásenie výsledkov

2024

Dopracovanie urbanistickej štúdie

2024/

Územný plán zóny

Trnava Trojicne namestie
TT logo black

Vyhlasovateľ
mesto TRNAVA

Mesto Trnava sa prostredníctvom architektonických súťaží zameriava na zvyšovanie kvality pri príprave investícií do verejného priestoru. Za systematický prístup získalo mesto ocenenie Patrón architektúry 2021 od Slovenskej komory architektov.

2021 architekti logo

Organizátor
Ateliér 2021 architekti

Ateliér 2021 architekti má na Slovensku najviac skúseností s organizovaním architektonických súťaží. Dlhodobo sa venuje téme súťaženia pri plánovaní verejných investícií, okrem iného stojí aj za Manuálom súťaží Slovenskej komory architektov.

WORKSHOPY

Dobré výsledky prichádzajú po dobrom zadaní – preto sa proces prípravy tejto súťaže od začiatku vedie formou dialógu. Bohatým zdrojom odborných vstupov k rôznorodým témam mesto-tvorby sa stala séria štyroch workshopov na jednotlivé témy.

Trnava Ružový park